• Lăng Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01248076117
  • Email:
   levanmin1969@gmail.com
 • Giang Thị Thu Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   oanhgiang1965@gmail.com
  • Email:
   oanhgiang1965@gmail.com
 • Dương tiến Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   tienluc.dhtn@gmail.com
  • Email:
   tienluc.dhtn@gmail.com Giảng dạy Anh Văn
 • Đoàn Xuân Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988677955
  • Email:
   duongdoan.art@gmail.com Giảng dạy Mỹ thuật 6,7,8,9
 • Lương Thị Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   luongthuvan28111991@gmail.com
  • Email:
   luongthuvan28111991@gmail.com
 • Dương thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969251419
  • Email:
   duonghuongvl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   hanhnguyen.vl@gmail.com
  • Email:
   hanhnguyen.vl@gmail.com
 • Vũ Thành Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   thanhlongch2@Gmail.com
  • Email:
   thanhlongch2@Gmail.com
 • Ngô Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0915010677
  • Email:
   ngothiyentn@gmail.com
 • Trương Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0989038879
  • Email:
   truongthilan1973@gmail.com Tổ trưởng tổ Khoa học Xã Hội